فهرست بستن

حسابداری مدیریت؛ چالش‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهای فراروی آن در صنعت نفت و گاز

هدف از این مقاله مطالعه و بررسی عملکرد و جایگاه حسابداری مدیریت در شرکتهای نفت وگاز است. اهمیت مطالعه نقش و جایگاه حسابداری مدیریت در محیط کسب و کار کنونی در شرکتهای نفت وگاز به این خاطر است که در طول ده سال اخیر شاهد پدیده هایی نظیر جهانی شدن، پیشرفت تکنولوژی، مقررات زدایی و تغییر در ساختار اقتصاد بوده ایم. تغییرات نهادی و ساختاری در اقتصاد تحت عنوان اقتصاد نوین ، چالشها، تهدیدات و فرصتهایی را فراروی حسابداران مدیریت، به ویژه آنهایی که در شرکتهای نفت وگاز فعالیت می کنند قرارداده و انتظار می رود این روند در آینده نیز ادامه داشته باشد. این پژوهش سعی دارد بخشی از مهمترین چالشها، فرصتها و تهدیدات را شناسایی نموده و به تحلیل هریک بپردازد. نتایج پژوهش نشان می دهد که حسابداران مدیریت باید در وظایف و مسیولیتهای فعلی خود بازاندیشی نموده و از فرصتهای فرارو به منظور بهبود عملکرد خود و سازمان اطلاع یابند. شناساندن نقش، کارکرد و جایگاه حسابداری مدیریت در امروز و فردای صنعت نفت و گاز و اهمیت آن، ضرورت انجام این پژوهش به شمار می رود. مدیران ارشد و تصمیم گیرندگان نهایی شرکتهای فعال در صنعت نفت و گاز کاربران اصلی این پژوهش به شمار می روند.

شما می توانید متن کامل مقاله را از اینجا دانلود کنید.