فهرست بستن

مشاوره مدیریت

متن کامل توضیح مربوط به خدمات گروه در زمینه “مشاوره مدیریت”.
 • اندازه‌گیری، تحلیل و مقایسه وضعیت سودآوری مشتریان/کانال‌های توزیع/محصولات/خدمات
 • تحلیل زنجیره ارزش تولید محصولات/ارائه خدمات و مشاوره در زمینه حذف فعالیت‌های فاقد ارزش افزوده
 • شناسائی و احصاء فعالیت‌ها و فرآیندهای سازمان و ترسیم آن‌ها
 • طراحی مجدد فعالیت‌ها و فرآیندهای سازمان و مهندسی مجدد فرآیندها
 • طراحی، پیاده‌سازی و استقرار روش‌های بهبود مستمر فرآیندها، بهینه‌کاوی و محک‌زنی رقابتی
 • طراحی، پیاده‌سازی و استقرار نظام یکپارچه کنترل‌های داخلی COSO
 • شناسایی ریسک‌های عملیاتی و مالی فرآیندهای سازمان و مشاوره در زمینه راهکارهای مدیریت ریسک (پوشش یا انتقال ریسک)
 • مشاوره در زمینه مدیریت ریسک‌های پروژه قرارداد
 • شبیه‌سازی و استفاده از تکنیک‌های رایانه‌ای جهت کمّی‌سازی ریسک‌های مالی و عملیاتی
 • طراحی و اجرای انواع مدل‌های اندازه‌گیری بهای تمام‌شده واقعی محصولات، خدمات، پروژه‌ها و مشتریان
  طراحی، اجرا و پیاده‌سازی تکنیک‌های برآورد بهای تمام‌شده اقتصادی و مقایسه آن با بهای تمام‌شده واقعی محصولات، خدمات، پروژه‌ها و مشتریان
 • بررسی و تحلیل حقوقی و قراردادی
 • بررسی و تحلیل ابعاد فنی مندرج درشرح موضوع قرارداد و همچنین در ساختار شکست واقعی (با تمام حوزه‌های اضافه شده یا کسر شده (اضافه‌کاری/کاهش‌کاری))
 • تهیه گزارش ادعا و دفاع از آن در مراجع ذیربط