فهرست بستن

برگزاری دوره آموزشی «محاسبه بهای تمام‌شده در شرکت‌های خدماتی» برای کارمندان و متصدیان شرکت حمل و نقل ریلی رجا

بنا به درخواست مدیران شرکت حمل و نقل ریلی رجا، دوره آموزشی تحت عنوان «محاسبه بهای تمام شده در شرکتهای خدماتی»برای کارکنان این شرکت، برگزار شد. هدف از برگزاری این دوره، آشنایی کارکنان این شرکت با فرآیند اندازه‌گیری، تحلیل و بررسی بهای تمام شده خدمات و استفاده از آن برای مقاصد گزارشگری مالی (بر اساس مراکز هزینه) و گزارشگری مدیریتی (برنامه ریزی، ارزیابی عملکرد و کنترل) بود. در این دوره موضوعات زیر تحت پوشش قرار گرفت:

بخش اول: آشنایی با محیط سازمان و نقش اطلاعات هزینه یابی در تصمیم گیری مدیران
بخش دوم: آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات هزینه یابی
بخش سوم: روش هزینه یابی سفارش کار در شرکتهای خدماتی
بخش چهارم:

هزینه یابی براساس مراکز هزینه و محاسبه بهاء برای مقاصد گزارشگری مالی

( مطالعه موردی شرکت رجاء)

بخش پنجم:

هزینه یابی برمبنای فعالیت و محاسبه بهاء برای مقاصد گزارشگری مدیریت

( مطالعه موردی شرکت رجاء)

بخش ششم محاسبه بهای تمام شده مشتری در شرکت خدماتی