فهرست بستن

دسته‌بندی: اخبار

برگزاری دوره آموزشی «محاسبه بهای تمام‌شده در شرکت‌های خدماتی» برای کارمندان و متصدیان شرکت حمل و نقل ریلی رجا

بنا به درخواست مدیران شرکت حمل و نقل ریلی رجا، دوره آموزشی تحت عنوان «محاسبه بهای تمام شده در شرکتهای خدماتی»برای کارکنان این شرکت، برگزار شد. هدف از برگزاری این دوره، آشنایی کارکنان این شرکت با فرآیند اندازه‌گیری، تحلیل و بررسی بهای تمام شده خدمات و استفاده از آن برای مقاصد گزارشگری مالی (بر اساس مراکز هزینه) و گزارشگری مدیریتی (برنامه ریزی، ارزیابی عملکرد و کنترل) بود.