فهرست بستن

وضعیت: پروژه‌های پژوهشی درحال انجام

قرارداد طراحی و اجرای مدل اندازه‌گیری بهای تمام‌شده واقعی فعالیت‌های انجام‌شده و درحال انجام و برآورد بهای تمام‌شده فعالیت‌های آتی و همچنین برآورد بهای تمام‌شده اقتصادی بخش حفاری فازهای ۱۸و ۱۷ پارس جنوبی

کارفرما:
موضوع:
هزینه‌یابی پروژه
تاریخ شروع:
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

طراحی و اجرای مدل اندازه‌گیری و برآورد اثرات عوامل مؤثر بر تغییر بهای تمام‌شده فعالیت‌های انجام‌شده و همچنین درحال انجام بخش خشکی و حفاری فازهای ۲۰ و ۲۱ پارس جنوبی و همچنین تهیه و تنظیم گزارش و دفاع از گزارش

کارفرما:
موضوع:
هزینه‌یابی پروژه
تاریخ شروع:
۲۰ اسفند ۱۳۹۳